Hvilken verdi gir det å fokusere på verdistrømmen(e) i organisasjonen?

Verdistrømmen(e) gir oss en bedre forståelse av hvordan verdi faktisk skapes i organisasjonen. Den faktiske arbeidsflyten.

I de tilfeller vi ønsker å optimalisere for flyt i verdiskapningen vår i en organisasjon er det veldig interessant å ta en nærmere kikk på verdistrømmen.

Hvis jeg spør deg om du kan fortelle meg hvordan dere jobber, så er sannsynligheten ganske stor for at du kjenner din egen prosess og verdistrøm allerede, i allefall de delene av verdistrømmen du jobber med.

Et annet spørsmål vi kan stille oss er; har vi samme forståelse og syn på verdistrømmen på tvers i organisasjonen, eller er det noe vi antar at vi har? Hvilket perspektiv har du på din verdistrøm? For de fleste av oss vil nok svaret være at vårt perspektiv er begrenset til vårt eget team.

Det jeg lurer på er om vi kollektivt visualiserer det samme bildet av organisasjonens verdistrømmer?

  • Ser vi klart for oss alle avhengighetene?
  • Forstår vi hvordan avhengighetene påvirker arbeidet vårt i det daglige?
  • Forstår vi hvordan avhengighetene påvirker arbeidet vårt på tvers i organisasjonen?

I enkelte tilfeller har jeg observert, når jeg jobber med ulike team, at det kan være mange avhengigheter, og noen ganger sliter vi med å håndtere de.

Jeg tror ikke at vi kan bli kvitt alle disse avhengighetene. En kollektiv bevissthet og bekreftelse på hvordan vi skaper verdi i organisasjonen vår, kan gi oss et utgangspunkt for å jobbe med forbedring og optimalisere for flyt, og raske leveranser.

Et eksempel på en verdistrøm kan være hvordan arbeid kommer til en IT-avdeling.

Det starter vanligvis med en idé. Den kan komme fra eksterne eller interne kunder. Vi starter med å følge standard prosesser for nye bestillinger. Bestillingen kan komme direkte i vårt bestillings-system, eller den kan komme på e-post, regneark, telefon, teams møte eller på andre måter.

Når bestillingen har kommet til IT-avdelingen vil vi begynne å jobbe på den. Kanskje er det et møte mellom bestiller og IT, men ganske raskt går hver part til sitt og fortsetter sitt daglige arbeid.

På IT siden kan det være at mange team må involveres for å levere bestillingen. For eksempel kan det være behov for ny infrastruktur, nye testmiljøer, ny data og integrasjoner. Det kan være behov for mye koordinering rundt den ene bestillingen.

Etter at alt arbeidet er ferdigstilt kan bestillingen levers til kunden. Hvert enkelt av disse stegene i visualiseringen tar tid.

Når vi har identifisert stegene i prosessen vår er det lettere for oss å identifisere steg som ikke er nødvendige, eller flaskehalser i prosessen.

Illustrasjonen nedenfor viser hvorfor det gir mening å identifisere flaskehalser i prosessen vår. Vi kan ikke få en raskere flyt enn kapasiteten vi har der vi har flaskehalsen.

Når vi har visualisert prosessen vår er det enklere å gjøre justeringer og prioriteringer på tvers av team i verdistrømmen.

Vi kan gjøre justeirnger og være samkjørte når vi har fått en felles forståelse av hvordan verdi flyter gjennom prosessen vår og når vi har en felles forståelse av prioriteringene på tvers.

Når vi har en kollektiv, felles forståelse er vi også i posisjon til å hente inn data. For eksempel kundens ledetid. Når vi har denne informasjonen kommer vi i posisjon til å kommunisere med våre interessenter med mer sikkerhet, noe som bygger tillit.

En verdistrøm kan brukes som et utgangspunkt for samtaler om fremtidig vekst.

På hvilken måte kan en verdistrøm hjelpe oss i samtaler om fremtidig vekst? Når vi har en felles forståelse og enighet om hvordan verdistrømmen vår ser ut blir det enklere å ha samtaler om prioriteringer, forsinkelser, og hvor vi må gjøre forbedringer for å sikre at vi ikke blir forsinket med leveransene våre.

En verdistrøm blir et verktøy vi kan bruke for å samskape strukturelle endringer knyttet til hvordan verdi flyter og skapes i organisasjonen vår. Vi kan definere og kjøre eksperimenter, samle data, og forbedre strukturen i organisajonen vår. For eksempel hvordan vi organiserer oss rundt et stykke arbeid.

Denne kollektive, samskapte innsatsen bygger en samarbeidskultur hvor alle trekker i samme retning. Vi skaper en forbedringskultur hvor vi blir i stand til å fokusere på det som er viktigst akkurat nå.

Det å visualisere verdistrømmen hjelper deg å fokusere på de rette tingene

Oppsummert hjelper visualisering av verdistrømmen oss med;

  1. Forstå hvordan verdi skapes og flyter gjennom organisasjonen vår
  2. Identifisere flaskehalser, aktiviteter som ikke tilfører verdi og forbedringsmuligheter
  3. Felles forståelse på tvers av team
  4. Et utgangspunkt for samtaler om fremtidig vekst
  5. Samskaping av nye strukturer og forbedre samarbeidskulturen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s